Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Tự động cập nhật năm Copyright

Bản quyền thường nằm ở khu vực chân nhằm mục đích giới thiệu các blog / trang web của bạn để mọi người biết được Blog/web bạn có từ khi nào. Từ năm củ qua năm mới ta thường thay đổi bằng tay điều này khá rắc rối. Nay thủ thuật này giúp Blog bạn tự động cập nhật theo năm. Các bạn sử dụng code như sau:
  1. Bạn đăng nhập vào Blogger -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML
  2. Bạn tìm đến dòng Copyright nếu Blog/Web bạn đã có. Nếu không bạn đặt nó ngay trên thẻ </body>
  3. Copy code sau
Copyright © 2012 - <span id='current-year'></span>
<script type='text/javascript'>
function getCurrentYear() {
var d = new Date();
return d.getFullYear();
}
el = document.getElementById('current-year');
el.innerHTML = getCurrentYear();
</script>
Previous Post
Next Post
Hotline: 0794 11 1995 ( 24/7 )