Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Tạo Trang Lưu Trữ Bài Viết Cho Web/blog


Một tiện ích Blog vô cùng cần thiết cho Web hay Blog của bạn. Nhằm cho người xem có cái nhìn bao quát toàn bộ các bài viết trên trang Web/ blog của bạn.


Code HTML
Bạn đang nhập vào Blogspot đến phần Trang -> Tạo 1 trang mới -> Copy toàn bộ Code phía dưới vào Trang ( lưu ý: Trang ở chế độ HTML)
 <style type="text/css">
#tocTable {
  border:2px solid white;
  font:normal 11px Verdana,Arial,Sans-Serif;
  color:#333;
  border-collapse:collapse;
  text-align:left;
}
#tocTable th, #tocTable td {
  border:1px solid white;
  background-color:#fafafa;
  padding:10px 15px;
}
#tocTable th {
  background-color:#5d5d5d;
  font-weight:bold;
  color:white;
  text-shadow:0px 1px 0px rgba(0,0,0,0.3);
}
th#th1         {width:60%;background-color:#5A930D;}
th#th2, th#th3 {width:20%;}
#tocTable td.toc-header-col1,
#tocTable td.toc-header-col2 {padding:0px 0px !important;background-color:#2372A7;}
#tocTable td.toc-header-col3 {background-color:#D7DEF0;}
#tocTable a {
  display:block;
  text-decoration:none;
  color:white;
  padding:10px 15px;
  background:transparent;
}
#tocTable td.toc-header-col1:hover,
#tocTable td.toc-header-col2:hover {
  background-color:#174B6F;
  -webkit-box-shadow:inset 0px 0px 3px rgba(0,0,0,0.4);
  -moz-box-shadow:inset 0px 0px 3px rgba(0,0,0,0.4);
  box-shadow:inset 0px 0px 3px rgba(0,0,0,0.4);
}
select#tocSort {
  width:200px;
  border:1px solid #ccc;
  display:block;
  margin:0px 0px 7px 0px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var numberpost   = 999,
    theOption    = "Tùy chọn...",            
    theSortPost  = "Sắp xếp thêm tên",
    theSortLabel = "Sắp xếp theo nhãn",
    theJudul     = "Tiêu Đề Bài Viết",
    theLabel     = "Nhãn Bài Viết",
    theDate      = "Ngày Đăng",
    blankLabel   = "Không Thuộc Nhãn",
    yoursite     = "http://itviet24h.blogspot.com/"; // URL Của bạn
</script>
<script type="text/javascript" src="https://tynisoft.googlecode.com/svn/Archives/toctablesort-v1.js"></script>
Previous Post
Next Post
Hotline: 0794 11 1995 ( 24/7 )